Stadgar


Stadgar för Fagerviks Båtklubb

(rev årsmötet 2022)


§1
Fagerviks Båtklubb är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att
främja sjö och friluftsliv samt sociala och idrottsliga ändamål.
Ändamålen skall i huvudsak uppfyllas genom utbildning, övning,
tävlingsverksamheter och sammankomster. För att även i en framtid främja
föreningens huvudsakliga syfte, skall verksamheterna i hög
grad anpassas ungdomars och nybörjares behov.
En förutsättning för ändamålens utövande är bl.a. att tillgodose behovet av
båtplatser för klubbmedlemmar, i första hand bosatta inom Timrå kommun.


§2
Medlemskap erhålles efter att ha godtagit gällande stadgar och regler samt
inbetalt årsavgiften vars storlek beslutas vid årsmötet. Familjemedlemmar
till betalande blir automatiskt passiva medlemmar, dock utan rösträtt.
Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon ej betalt stadgad avgift i tid,
eller i övrigt brutit mot gällande stadgar eller regler, eller eljest motarbetat
klubbens intressen och styrelsebeslut.


§3
Klubbens verksamhet utövas genom;
• årsmöten och klubbmöten (medlemsmöten)
• styrelsen (klubbens verkställande organ)
• olika arbetsutskott (tillsatta kommittéer och av styrelsen tillsatta
organ)


§4
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen bestående av sju
ledamöter med två års mandatperiod, samt två suppleanter med ett års
mandat.
Ordförande och kassör väljs av årsmötet med växelvis avgång. Övriga
funktionärer utses av och inom styrelsen vid konstituering. Styrelsen är
beslutsmässig då halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening ordförande biträder, utom vid val då lotten avgör.
Det åligger styrelsen att;
• verkställa årsmötets beslut
• förbereda klubbens möten och verkställa alla dess beslut
• i förekommande fall besluta om tillsättandet av funktionärer
• senast en månad efter räkenskapsårets utgång till revisorerna
överlämna protokoll, räkenskaper och andra handlingar för
granskning.
• vara klubbens representanter utåt


§5
Klubbmöten skall hållas minst två gånger om året, varav ett årsmöte.
Extra klubbmöte skall hållas om så erfordras. Kallelse till möte skall
utsändas senast tolv dagar före möte till samtliga medlemmar. Till årsmötet
skall kallelse ske senast tjugo dagar före möte till samtliga medlemmar.
Klubbmötet är klubbens högsta beslutande instans. Justerat protokoll skall
föreligga senast en månad efter avhållet möte.
All röstning sker öppet eller med slutna sedlar om någon så påyrkar. Vid
röstning äger varje närvarande, betalande medlem en röst.
Medlemsmötet är beslutsmässigt när minst tio medlemmar är närvarande.


§6
Årsmötet skall hållas under november månad och uppta följande ärenden:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande/kassör för styrelsen (växelvis vartannat år)
10. Val av två (vartannat år tre) styrelseledamöter för två år
11. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
12. Val av två revisorer för ett år
13. Beslut om firmatecknare för klubben.
14. Val av övriga funktionärer varvid en sammankallande skall
finnas inom varje kommitté.
15.Val av två ledamöter i valberedningen.
16.Förslag som väckts av styrelsen (Förslag av större vikt skall vara
upptaget i kallelsen till mötet).
17.Inkomna motioner (Motion skall vara inlämnad till ordföranden
senast 1:a oktober för behandling i styrelsen. Motion skall
utdelas skriftligen till mötesdeltagarna).
18.Fastställande av medlemsavgift.
19.Fastställande av medlemmars övriga avgifter.
20.Övriga frågor


§7
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/10 - 30/9. Räkenskaper
m.m. skall vara revisorerna tillhanda i så god tid att den en vecka före
årsmötet kan avlägga revisionsberättelse till styrelsen.
Revisorerna skall under året äga tillgång till de handlingar som innefattas av
deras verksamhet och granskning.


§8
Medlem som vill anföra besvär mot beslut, gör detta till styrelsen. Om
medlemmen vill anföra besvär mot styrelsens beslut i frågan efter
behandling, görs detta till nästkommande klubbmöte. Intill dess högre
instans behandlat frågan, står beslutet fast.


§9
För ändring av dessa stadgar skall, för att gälla, beslut fattas vid två på
varandra följande klubbmöten, varav det ena ordinarie årsmöte. Beslut
fattas med minst ¾ majoritet av de röstberättigade, närvarande
medlemmarna.


§10
För beslut om upplösning av klubben fordras minst 2/3 kvalificerad
majoritet vid dels årsmötet, dels ett tidigast en månad senare hållet extra
medlemsmöte. Vid det senare mötet fattas beslut om disposition av sådana
tillgångar i vilken fysisk person har andelar, skall fattas av
andelsinnehavarna.


§11
Vid tolkningstvist rörande dessa stadgar gäller styrelsens tolkning till dess
medlemsmöte avgjort frågan.'


§12
Klubben har ordningsregler för både hamnanläggning, skjullängor och
hagen. Dessa ska vara publika och anslås på lämpliga ställen samt på
hemsidan av styrelsen. Ändringar av reglerna skall aviseras tydligt av
Styrelsen.
Vid inträde i klubben är ny medlem skyldig att läsa igenom och acceptera
gällande regler.
Följande gäller för dessa:
• Dokumentet ’Ordningsregler för Hamnanläggning enligt senaste
revisionsdatum som finns på hemsidan.
• Dokumentet ’Ordningsregler för Båtskjul enligt senaste
revisionsdatum som finns på hemsidan.
• Dokumentet ’Ordningsregler för Hagen enligt senaste
revisionsdatum som finns på hemsidan
Medlem som inte följer dessa regler kan av styrelsen i enlighet med § 2
ovan uteslutas ur klubben efter den process som anges i ”Ordningsregler”