Stadgar

Stadgar för Fagerviks Båtklubb (rev 2009, då tillkom paragraf 12)


 §

Fagerviks Båtklubb är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja sjö och friluftsliv samt sociala och idrottsliga ändamål.

 

Ändamålen skall i huvudsak uppfyllas genom utbildning, övning, tävlingsverksamheter och sammankomster. För att även i en framtid främja föreningens huvudsakliga syfte, skall verksamheterna i hög grad anpassas ungdomars och nybörjares behov.

 

En förutsättning för ändamålens utövanden är bl.a. att tillgodose behovet av båtplatser för klubbmedlemmar, i första hand bosatta inom Timrå kommun.

 

 §2

Medlemskap erhålles efter att ha godtagit gällande stadgar och regler samt inbetalt årsavgift vars storlek beslutas vid årsmötet. Familjemedlemmar till betalande blir automatiskt passiva medlemmar, dock utan rösträtt.

 

Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon ej betalt stadgad avgift i tid, eller i övrigt brutit mot gällande stadgar eller regler, eller eljest motarbetat klubbens intressen.

 

 §3

Klubbens verksamhet utövas genom;

 • årsmöten och klubbmöten (medlemsmöten)
 • styrelsen (klubbens verkställande organ)
 • olika arbetsutskott (tillsatta kommittéer och av styrelsen tillsatta organ)

 

 §4

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen bestående av sju ledamöter med två års mandatperiod, samt två suppleanter med ett års mandat.

 

Ordförande och kassör väljs av årsmötet med växelvis avgång. Övriga funktionärer utses av och inom styrelsen vid konstituering. Styrelsen är beslutsmässig då halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid val då lotten avgör.

 

Det åligger styrelsen att;

 • verkställa årsmötets beslut
 • förbereda klubbens möten och verkställa alla dess beslut
 • i förekommande fall besluta om tillsättandet av funktionärer
 • senast en månad efter räkenskapsårets utgång till revisorerna överlämna protokoll, räkenskaper och andra handlingar för granskning.
 • vara klubbens representanter utåt

 

§5

Klubbmöten skall hållas minst två gånger om året, varav ett årsmöte.

Extra klubbmöte skall hållas om så erfordras. Kallelse till möte skall utsändas senast tolv dagar före möte till samtliga medlemmar. Till årsmötet skall kallelse ske senast tjugo dagar före möte till samtliga medlemmar.

 

Klubbmötet är klubbens högsta beslutande instans. Justerat protokoll skall föreligga senast en månad efter avhållet möte.

 

All röstning sker öppet eller med slutna sedlar om någon så påyrkar. Vid röstning äger varje närvarande, betalande medlem en röst.

 

Medlemsmötet är beslutsmässigt när minst tio medlemmar är närvarande.

 

§6

Årsmötet skall hållas under november månad och uppta följande ärenden:

 

 1. val av ordförande för mötet
 2. val av sekreterare för mötet
 3. val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. fråga om mötets behöriga utlysning
 5. styrelsens verksamhetsberättelse
 6. styrelsens ekonomiska berättelse
 7. revisorernas berättelse
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. val av ordförande/kassör för styrelsen (växelvis vartannat år)
 10. val av två (vartannat år tre) styrelse ledamöter för två år
 11. val av två styrelsesuppleanter för ett år
 12. val av två revisorer för ett år
 13. beslut om firmatecknare för klubben
 14. val av övriga funktionärer varvid en sammankallande skall finnas inom varje kommitté
 15. val av tre ledamöter i valberedningen
 16. förslag som väckts av styrelsen (Förslag av större vikt skall vara upptaget i kallelsen till mötet)
 17. inkomna motioner (Motion skall vara inlämnad till ordföranden senast 1:a oktober för behandling i styrelsen. Motion skall utdelas skriftligen till mötesdeltagarna).
 18. fastställande av medlemsavgift
 19. fastställande av medlemmars övriga avgifter
 20. övriga frågor

 

 §7

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/10-30/9. Räkenskaper m.m. skall vara revisorerna tillhanda i så god tid att den en vecka före årsmötet kan avlägga revisionsberättelse till styrelsen.

 

Revisorerna skall under året äga tillgång till de handlingar som innefattas av deras verksamhet och granskning.

 

 §8

Medlem som vill anföra besvär mot beslut, gör detta till styrelsen. Om medlemmen vill anföra besvär mot styrelsens beslut i frågan efter behandling, görs detta till nästkommande klubbmöte. Intill dess högre instans behandlat frågan, står beslutet fast.

  

§9

För ändring av dessa stadgar skall, för att gälla, beslut fattas vid två på varandra följande klubbmöten, varav det ena ordinarie årsmöte. Beslut fattas med minst ¾ majoritet av de röstberättigade, närvarande medlemmarna.

 

 §10

 För beslut om upplösning av klubben fordras minst 2/3 kvalificerad majoritet vid dels årsmötet, dels ett tidigast en månad senare hållet extra medlemsmöte. Vid det senare mötet fattas beslut om disposition av sådana tillgångar i vilken fysisk person har andelar, skall fattas av andelsinnehavarna.

 

 §11

Vid tolkningstvist rörande dessa stadgar gäller styrelsens tolkning till dess medlemsmöte avgjort frågan.

 

 §12

Klubben har ordningsregler för både hamnanläggning, skjullängor och hagen. Dessa ska vara publika och anslås på lämpliga ställen av styrelsen. Följande gäller för dessa:

 

 • Dokumentet ’Ordningsregler för Hamnanläggning rev 1.0’ från 2009-11-17 ska skrivas under av medlem vid inträde i klubben.
 • Dokumentet ’Ordningsregler för Båtskjul rev 1.0’ från 2009-11-17 ska skrivas under av medlem vid köp av skjul.
 • Dokumentet ’Ordningsregler för Hagen rev 1.0’ från 2009-11-17 ska skrivas under av medlem då båt förvaras i hagen.

 

             Medlem som inte följer dessa regler kan av styrelsen i enlighet med § 2 ovan uteslutas ur klubben.