Ordningsregler

Fagerviks Båtklubb


Följande ordningsregler gäller för Hamnanläggning:
Reviderad 2022 08 30


§1
Hamnkommittén upprätthåller kölista för båtplatser. Den som vill stå på kölistan
anmäler sig till hamnkommitténs sammankallande. Medlemmar i FBK har förtur till
båtplats.


§2
Båtplatsavgift skall vara betald före den första maj det år platsen disponeras.
Om så ej sker går platsen till annan.(Beslutet taget för att hinna färdigställa båtarnas
placering vid bryggorna före sjösättning.)


§3
Hamnkommittén har fullständiga befogenheter att avgöra om båtars placering inom
klubbens nyttjandeområde.


§4
Hamnkommittén avgör vem som skall ligga på båtplats i andra hand, när den som hyr
den inte brukar den. (Disponeras efter kölista.) Hamnkapten upplyser
andrahandsinnehavaren om dennes skyldigheter och plikter.


§5
Den som under mer än två säsonger inte själv använder sin båtplats mister den till
annan, om inte annat överenskommits med Hamnkapten/ styrelsen. Avser man inte att
bruka sin plats under en säsong är man skyldig att anmäla detta till Hamnkapten.


§6
Rustningsbryggan och slipbryggan får endast brukas temporärt.


§7
Arbetsplikt råder då båtplats disponeras. Arbetsplikt gäller även medlem som enbart
har båt på land inom klubbens arrenderade område. Medlem ska delta vid minst 2 av 4
planerade arbetsdagar varje år. Arbete går även att utföra vid annat tillfälle som beting
efter samråd med hamnkommittén. Hamnkommittén får befria medlem om särskilda
omständigheter föreligger.
From det år medlem fyller 75 år är arbetsplikten frivillig.


§8
Vid tilldelning av båtplats är båtägaren skyldig att visa intyg (t.ex. kopia på
försäkringsbrev) om att båten är ansvarsförsäkrad, till hamnkommitténs
sammankallande. Båtägare som har sina båtar inom klubbens nyttjanderättsområde
måste alltid ha sina båtar ansvarsförsäkrade.
Båtägare är även skyldiga att utöva erforderlig tillsyn av sina båtar.


§9
Datum för upptagning av Y-bommar (anges av styrelsen för varje år se bif.
årsplanering.) måste respekteras, alltså inga båtar vid bryggorna fr.o.m. detta datum.
Båtägare som har båt kvar vid brygga vid bomupptagningen får böta med gällande
belopp angivet på hemsidan under ”Avgifter”.


§10
Den som använder vaktstugan/bastun ska se till att det är städat efter användning samt
att den är låst. Den som har bastat säkerställer att bastun är avstängd och vvberedaren avslagen om ingen annan kommer alldeles efter. Nattvakten har alltid förtur
till vaktstugan/bastun.


§11
Medlem med båtplats ska under båtsäsongen gå 1 nattvakt enligt för året gällande
regler och bokningslista. Även medlem som inte har båtplats men båt på land inom
klubbens område ska gå 1 nattvakt.
From det år medlem fyller 75 år är nattvakten frivillig.


§12
Den som bryter mot ovanstående regler fråntas rätten till båtplats i sjön respektive
vinteruppläggningsplats inom klubbens nyttjanderättsområde.Följande ordningsregler gäller för Båtskjul:
Reviderad 2022 08 30


§1
Båtskjulen skall användas till förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet.
Användning av maskiner o.d. samt förvaring av brännbara material och vätskor, skall
ske enligt gällande försäkringsvillkor.


§2
Samtliga skjulägare har skjulen försäkrade via årsavgiften. Skjulägare är
anläggningsansvarig för sitt skjul och därigenom skyldig att säkerställa att all
elinstallation uppfyller gällande krav. Varje skjulägare skall också ansvara för sin del i
längan avseende ytskikt och stommens hållfasthet.


§3
Vid försäljning eller uthyrning av skjul skall skjullagsrepresentant informeras och
förvissa sig om att köp eller hyra är förenligt med båtförvaring. Nya ägare och
andrahandshyresgäster skall vara medlemmar i FBK.


§4
Ägare till ett båtskjul ingår i skjullaget för respektive skjullänga som inom sig utser en
representant att fungera som sammankallande och kontaktperson gentemot styrelsen.


§5
Respektive skjullagsrepresentant skall sköta sammanräkningen av skjulens elavgifter
och redovisa skjullagsvis till kassören.


§6
Respektive skjullag ansvarar för gemensamma skötselfrågor av skjulen och dess
närhet, utöver ansvaret för den egna delen enligt §2.


§7
Dessa ordningsregler skall enligt styrelsens beslut godkännas skriftligen av samtliga
skjulägare.Följande ordningsregler gäller för Hagen:
Reviderad 2022 08 30


§1
Hagen skall användas för förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet.
Användning av maskiner o.d. samt brännbara vätskor skall ske enligt gällande
försäkringsvillkor.


§2
De som hyr en plats i hagen ansvarar gemensamt för skötseln av densamma. Särskilt
viktigt är det att hålla rent från gräs och annat brännbart. Tänk på brandfaran!


§3
Båttäckningens stomme, plåtar och presenningar mm skall vara väl förankrade och i
gott skick samt stormsäkrat. Täckningen skall tåla snölast alternativt skottas av
innehavaren.


§4
Hagen är till för ”aktiva båtar”, ej uppställningsplats för övergivna båtar och vrak. Båtar
som inte varit i drift på två säsonger blir av med sin plats i hagen om inte annat
överenskommes med styrelsen. Båt och täckning skall då omedelbart tas bort.


§5
Båttäckning som skadats av snö eller tex vind måste omedelbart repareras för att
undvika fara för andra och närliggande.


§6
Stegar får ej förvaras åtkomligt för obehöriga.


§7
Båtar i hagen skall vara ansvarsförsäkrade.


§8
Båtar i hagen ska vara tydligt märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer
så att ägare lätt kan kontaktas av klubben.Om ordningsreglerna inte följs:


Fastställt vid årsmötet 2022


• Om inte ordningsreglerna för hamnanläggning, båtskjul eller båttäckning följs får
medlem två dokumenterade varningar av styrelsen och om åtgärd uteblir inom
angiven tid utesluts medlemmen. En bot på 5 000 kr/år avkrävs därefter per plats
för egendom som inte tas bort från området. Ordningsreglerna är knutna till §12 i
klubbens stadgar.

 

Ordningsregler

Fagerviks Båtklubb har tre dokument  för ordningsregler (hamnen, båtskjul samt hagen). Dessa är också knutna till §12 i Stadgarna. Scrolla nedåt för mer info.