Ordningsregler

Följande ordningsregler gäller för Hamnanläggning:

 

§1

Hamnkommittén upprätthåller kölista för båtplatser. Den som vill stå på kölistan anmäler sig till hamnkommitténs sammankallande. Medlemmar i FBK har förtur till båtplats.


 §2

Båtplatsavgift skall vara betald före den första maj det år platsen disponeras.

Om så ej sker går platsen till annan.(Beslutet taget för att hinna färdigställa båtarnas placering vid bryggorna före sjösättning.)


§3

Hamnkommittén har fullständiga befogenheter att avgöra om båtars placering inom klubbens nyttjandeområde.


§4

Hamnkommittén avgör vem som skall ligga på båtplats i andra hand, när den som hyr den inte brukar den. (Disponeras efter kölista.)


§5

Den som under mer än en säsong inte själv använder sin båtplats mister den till annan, om inte annat överenskommits med hamnkommittén.


§6

Rustningsbryggan och slipbryggan får endast brukas temporärt.


§7

Arbetsplikt råder då båtplats disponeras. Arbetsplikt gäller även medlem som enbart har båt på land inom klubbens arrenderade område. Medlem ska delta vid minst 2 av 4 planerade arbetsdagar varje år. Arbete går förstås även att utföra vid annat tillfälle efter samråd med hamnkommittén. Hamnkommittén får befria medlem om särskilda omständigheter föreligger.


§8

Vid tilldelning av båtplats är båtägaren skyldig att visa intyg (t.ex. kopia på försäkringsbrev.)om att båten är ansvarsförsäkrad, till hamnkommitténs sammankallande. Båtägare som har sina båtar inom klubbens nyttjanderättsområde måste ha sina båtar ansvarsförsäkrade.

Båtägare är även skyldiga att utöva erforderlig tillsyn av sina båtar.

 

§9

Datum för upptagning av Y-bommar (anges av styrelsen för varje år se bif. årsplanering.) måste respekteras, alltså inga båtar vid bryggorna fr.o.m. detta datum. Se § 22 i årsmötesprotokollet 2004. Där står: Att båt som ligger kvar vid brygga vid bomupptagning pliktar 500kr.

 

§10

Den som använder vaktstugan/bastun ska se till att det är städat efter användning samt att den är låst. Den som har bastat säkerställer att bastun är avstängd. Bastun går inte att hyra för fester och medlemmar ska respektera om andra sitter där. Nattvakten har alltid förtur till vaktstugan/bastun.

                   

§11

Medlem med båtplats ska under båtsäsongen gå 1,5 nattvakt – 1 hel nattvakt själv under försommaren och en nattvakt senare under sommaren som delas med annan medlem. Medlem som inte har båtplats men båt på land inom klubbens område sa gå 1 nattvakt.

 

§12

Den som bryter mot ovanstående regler fråntas rätten till båtplats i sjön respektive vinteruppläggningsplats inom klubbens nyttjanderättsområde.
Följande ordningsregler gäller för Båtskjul:

 

§1

Båtskjulen skall användas till förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet. Användning av maskiner o.d. samt förvaring av brännbara material och vätskor, skall ske enligt gällande försäkringsvillkor.

 

 §2

Samtliga skjulägare är skyldiga att hålla skjulen försäkrade. Skjulägare är också anläggningsansvarig för sitt skjul och därigenom skyldig att säkerställa att all elinstallation uppfyller gällande krav.

 

 §3

Vid försäljning eller uthyrning av skjul skall skjullagsrepresentant informeras och förvissa sig om att köp eller hyra är förenligt med båtförvaring.

 

§4

Varje skjullängas ägare utser inom sig en representant som fungerar som sammankallande och kontaktperson gentemot styrelsen.

 

§5

Respektive skjullags representant skall sköta sammanräkningen av skjulens elavgifter och redovisa skjullagsvis till kassören.

 

§6

Respektive skjullag ansvarar gemensamt för skötseln av skjulen och dess närhet.

 

§7

Dessa ordningsregler skall enligt styrelsens beslut godkännas skriftligen av samtliga skjulägare.
Följande ordningsregler gäller för Hagen:

 

§1

Hagen skall användas för förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet. Användning av maskiner o.d. samt brännbara vätskor skall ske enligt gällande försäkringsvillkor.

 

§2

De som hyr en plats i hagen ansvarar gemensamt för skötseln av densamma. Särskilt viktigt är det att hålla rent från gräs och annat brännbart. Tänk på brandfaran!

 

§3

Stegar får ej förvaras åtkomligt för obehöriga.

 

§4

Båtar i hagen skall vara ansvarsförsäkrade.

 

§5

Båtar i hagen ska vara tydligt märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer så att ägare lätt kan kontaktas av klubben.

 

Ordningsregler

Fagerviks Båtklubb har tre dokument  för ordningsregler (hamnen, båtskjul samt hagen). Dessa är också knutna till §12 i Stadgarna. Scrolla nedåt för mer info.