ORDNINGSREGLER FÖR HAGEN

ORDNINGSREGLER FÖR HAGEN

§1  
Hagen skall användas för förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet.
Avändning av maskiner o.d. samt brännbara vätskor skall ske enligt gällande försäkringsvillkor.

§2  
De som hyr en plats i hagen ansvarar gemensamt för skötseln av densamma. Särskilt viktigt är det att hålla rent från gräs och annat brännbart. Tänk på brandfaran!

§3  
Stegar får ej förvaras åtkomligt för obehöriga.

 
§4   Båtar i hagen skall vara ansvarsförsäkrade.

§5 Båtar i hagen ska vara tydligt märkta med namn, telefonnummer och båtplatsnummer så att ägare lätt kan kontaktas av klubben.

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö