ORDNINGSREGLER FÖR BÅTSKJULEN

ORDNINGSREGLER FÖR BÅTSKJULEN

§1       
Båtskjulen skall användas till förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet.
Användning av maskiner o. d. samt förvaring av brännbara vätskor, skall ske enligt gällande försäkringsvillkor.

§2       
Samtliga skjulägare är skyldiga att hålla skjulen försäkrade.

§3       
Vid försäljning eller uthyrning av skjul skall skjullagsrepresentant informeras,
och förvissa sig om att köp eller hyra är förenligt med båtförvaring

§4       
Varje skjullängas ägare utser inom sig en representant som fungerar som sammankallande och kontaktperson gentemot styrelsen

§5       
Respektive skjullags representant skall sköta sammanräkningen av skjulens elavgifter och redovisa skjullagsvis till kassören.

§6       
Respektive skjullag ansvarar gemensamt för skötseln av skjulen och dess närhet.

§7       
Dessa ordningsregler skall enligt styrelsens beslut godkännas skriftligen av samtliga skjulägare.

Fagervik 2008-04-24 

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö