ORDNINGSREGLER FÖR HAMNEN

ORDNINGSREGLER FÖR HAMNEN
§1
Hamnkommittén upprätthåller kölista för båtplatser. Den som vill stå
på kölistan anmäler sig till hamnkommitténs sammankallande.
Medlemmar i FBK har förtur till båtplats.

§2       
Båtplatsavgift skall vara betald före den första maj det år platsen disponeras.

Om  så ej sker går platsen till annan.(Beslutet taget för att hinna färdigställa båtarnas placering vid bryggorna före sjösättning.)§3       
Hamnkommittén har fullständiga befogenheter att avgöra och båtars placering inom klubbens nyttjandeområde.

§4       
Hamnkommittén avgör vem som skall ligga på båtplats i andra hand, när den som hyr den inte brukar den. (Disponeras efter kölista.)

§5       
Den som under mer än en säsong inte själv använder sin båtplats mister den till annan, om inte annat överenskommits med hamnkommittén.

§6       
Rustningsbryggan och slipbryggan får endast brukas temporärt.

§7       
Arbetsplikt råder då båtplats disponeras. Arbetsplikt gäller även medlem som enbart har båt på land inom klubbens arrenderade område. Medlem ska delta vid minst 2 av 4 planerade arbetsdagar varje år. Arbete går förstås även att utföra vid annat tillfälle efter samråd med hamnkommittén. Hamnkommittén får befria medlem om särskilda omständigheter föreligger.


§8       
Vi tilldelning av båtplats är båtägaren skyldig att förete intyg (t.ex. kopia på försäkringsbrev.)om att båten är ansvarsförsäkrad, till hamnkommitténs sammankallande. Båtägare som har sina båtar inom klubbens nyttjanderättsområde måste ha sina båtar ansvarsförsäkrade. Båtägare är även skyldiga att utöva erforderlig tillsyn av sina båtar.

§9       
Datum för upptagning av Y-bommar (anges av styrelsen för varje årse bif. årsplanering.) måste respekteras, alltså inga båtar vid bryggorna fr.o.m. detta datum. Se § 22 i årsmötesprotokollet 2004.
Där står: Att båt som ligger kvar vid brygga vid bomupptagning pliktar 500kr.

§10 Den som använder vaktstugan/bastun ska se till att det är städat efter användning samt att den är låst. Den som har bastat säkerställer att bastun är avstängd. Bastun går inte att hyra för fester och medlemmar ska respektera om andra sitter där. Nattvakten har alltid förtur till vaktstugan/bastun.

§11   
Den som bryter mot ovanstående regler fråntas rätten till båtplats i
sjön respektive vinteruppläggningsplats inom klubbens nyttjanderättsområde

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö