Regler

ORDNINGSREGLER FÖR HAMNEN
§1
Hamnkommittén upprätthåller kölista för båtplatser. Den som vill stå
på kölistan anmäler sig till hamnkommitténs sammankallande.
Medlemmar i FBK har förtur till båtplats.

§2       
Båtplatsavgift skall vara betald före den första maj det år platsen disponeras.

Om  så ej sker går platsen till annan.(Beslutet taget för att hinna färdigställa båtarnas placering vid bryggorna före sjösättning.)§3       
Hamnkommittén har fullständiga befogenheter att avgöra och båtars placering inom klubbens nyttjandeområde.

§4       
Hamnkommittén avgör vem som skall ligga på båtplats i andra hand, när den som hyr den inte brukar den. (Disponeras efter kölista.)

§5       
Den som under mer än en säsong inte själv använder sin båtplats mister den till annan, om inte annat överenskommits med hamnkommittén.

§6       
Rustningsbryggan och slipbryggan får endast brukas temporärt.

§7       
Arbetsplikt råder då båtplats disponeras. Hamnkommittén får befria medlem om särskilda omständigheter föreligger.

§8       
Vi tilldelning av båtplats är båtägaren skyldig att förete intyg (t.ex. kopia på försäkringsbrev.)om att båten är ansvarsförsäkrad, till hamnkommitténs sammankallande. Båtägare som har sina båtar inom klubbens nyttjanderättsområde måste ha sina båtar ansvarsförsäkrade. Båtägare är även skyldiga att utöva erforderlig tillsyn av sina båtar.

§9       
Datum för upptagning av Y-bommar (anges av styrelsen för varje årse bif. årsplanering.) måste respekteras, alltså inga båtar vid bryggorna fr.o.m. detta datum. Se § 22 i årsmötesprotokollet 2004.
Där står: Att båt som ligger kvar vid brygga vid bomupptagning pliktar 500kr.

§10 Den som använder vaktstugan/bastun ska se till att det är städat efter användning samt att den är låst. Den som har bastat säkerställer att bastun är avstängd. Bastun går inte att hyra för fester och medlemmar ska respektera om andra sitter där. Nattvakten har alltid förtur till vaktstugan/bastun.

§11   
Den som bryter mot ovanstående regler fråntas rätten till båtplats i
sjön respektive vinteruppläggningsplats inom klubbens nyttjanderättsområde

ORDNINGSREGLER FÖR HAGEN

§1  
Hagen skall användas för förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet.
Avändning av maskiner o.d. samt brännbara vätskor skall ske enligt gällande försäkringsvillkor.

§2  
De som hyr en plats i hagen ansvarar gemensamt för skötseln av densamma. Särskilt viktigt är det att hålla rent från gräs och annat brännbart. Tänk på brandfaran!

§3  
Stegar får ej förvaras åtkomligt för obehöriga.

 
§4   Båtar i hagen skall vara ansvarsförsäkrade.

§5 Båtar i hagen ska vara tydligt märkta med båtplatsnummer så att ägare lätt kan kontaktas av klubben. 

 

ORDNINGSREGLER FÖR BÅTSKJULEN

§1       
Båtskjulen skall användas till förvaring av båtar och därtill hörande verksamhet.
Användning av maskiner o. d. samt förvaring av brännbara vätskor, skall ske enligt gällande försäkringsvillkor.

§2       
Samtliga skjulägare är skyldiga att hålla skjulen försäkrade.

§3       
Vid försäljning eller uthyrning av skjul skall skjullagsrepresentant informeras,
och förvissa sig om att köp eller hyra är förenligt med båtförvaring

§4       
Varje skjullängas ägare utser inom sig en representant som fungerar som sammankallande och kontaktperson gentemot styrelsen

§5       
Respektive skjullags representant skall sköta sammanräkningen av skjulens elavgifter och redovisa skjullagsvis till kassören.

§6       
Respektive skjullag ansvarar gemensamt för skötseln av skjulen och dess närhet.

§7       
Dessa ordningsregler skall enligt styrelsens beslut godkännas skriftligen av samtliga skjulägare.

Fagervik 2008-04-24  

 

Stadgar för Fagerviks Båtklubb

§ 1     Fagerviks Båtklubb är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja sjö och friluftsliv samt sociala och idrottsliga ändamål.
 
Ändamålen skall i huvudsak uppfyllas genom utbildning, övning, tävlingsverksamheter och sammankomster. För att även i en framtid främja föreningens huvudsakliga syfte, skall verksamheterna i hög grad anpassas ungdomars och nybörjares behov.
 
En förutsättning för ändamålens utövanden är bl.a. att tillgodose behovet av båtplatser för klubbmedlemmar, i första hand bosatta inom Timrå kommun.


§ 2    Medlemskap erhålles efter att ha godtagit gällande stadgar och regler samt inbetalt årsavgift vars storlek beslutas vid årsmötet. Familjemedlemmar till betalande blir automatiskt passiva medlemmar, dock utan rösträtt.

    Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon ej betalt stadgad avgift i tid, eller i övrigt brutit mot gällande stadgar eller regler, eller eljest motarbetat klubbens intressen.


§ 3    Klubbens verksamhet utövas genom;
årsmöten och klubbmöten (medlemsmöten)
styrelsen (klubbens verkställande organ)
olika arbetsutskott (tillsatta kommittéer och av styrelsen tillsatta organ)


§ 4    Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen bestående av sju ledamöter med två års mandatperiod, samt två suppleanter med ett års mandat.

    Ordförande och kassör väljs av årsmötet med växelvis avgång. Övriga funktionärer utses av och inom styrelsen vid konstituering. Styrelsen är beslutsmässig då halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid val då lotten avgör.

Det åligger styrelsen att;
verkställa årsmötets beslut
förbereda klubbens möten och verkställa alla dess beslut
i förekommande fall besluta om tillsättandet av funktionärer
senast en månad efter räkenskapsårets utgång till revisorerna överlämna protokoll, räkenskaper och andra handlingar för granskning.
vara klubbens representanter utåt

§ 5    Klubbmöten skall hållas minst två gånger om året, varav ett årsmöte.
Extra klubbmöte skall hållas om så erfordras. Kallelse till möte skall utsändas senast tolv dagar före möte till samtliga medlemmar. Till årsmötet skall kallelse ske senast tjugo dagar före möte till samtliga medlemmar.

Klubbmötet är klubbens högsta beslutande instans. Justerat protokoll skall föreligga senast en månad efter avhållet möte.

All röstning sker öppet eller med slutna sedlar om någon så påyrkar. Vid röstning äger varje närvarande, betalande medlem en röst.

Medlemsmötet är beslutsmässigt när minst tio medlemmar är närvarande.


§ 6    Årsmötet skall hållas under november månad och uppta följande ärenden:

val av ordförande för mötet
val av sekreterare för mötet
val av protokolljusterare tillika rösträknare
fråga om mötets behöriga utlysning
styrelsens verksamhetsberättelse
styrelsens ekonomiska berättelse
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
val av ordförande/kassör för styrelsen (växelvis vartannat år)
val av två (vartannat år tre) styrelse ledamöter för två år
val av två styrelsesuppleanter för ett år
val av två revisorer för ett år
val av revisorssuppleant för ett år
beslut om firmatecknare för klubben
val av övriga funktionärer varvid en sammankallande skall finnas inom varje kommitté
val av tre ledamöter i valberedningen
förslag som väckts av styrelsen (Förslag av större vikt skall vara upptaget i kallelsen till mötet)
inkomna motioner (Motion skall vara inlämnad till ordföranden senast 1:a oktober för behandling i styrelsen. Motion skall utdelas skriftligen till mötesdeltagarna).
fastställande av medlemsavgift
fastställande av medlemmars övriga avgifter
övriga frågor


§ 7    Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/10-30/9. Räkenskaper m.m. skall vara revisorerna tillhanda i så god tid att den en vecka före årsmötet kan avlägga revisionsberättelse till styrelsen.

    Revisorerna skall under året äga tillgång till de handlingar som innefattas av deras verksamhet och granskning.


§ 8    Medlem som vill anföra besvär mot beslut, gör detta till styrelsen. Om medlemmen vill anföra besvär mot styrelsens beslut i frågan efter behandling, görs detta till nästkommande klubbmöte. Intill dess högre instans behandlat frågan, står beslutet fast.


§ 9    För ändring av dessa stadgar skall, för att gälla, beslut fattas vid två på varandra följande klubbmöten, varav det ena ordinarie årsmöte. Beslut fattas med minst ¾ majoritet av de röstberättigade, närvarande medlemmarna.


§ 10    För beslut om upplösning av klubben fordras minst 2/3 kvalificerad majoritet vid dels årsmötet, dels ett tidigast en månad senare hållet extra medlemsmöte. Vid det senare mötet fattas beslut om disposition av sådana tillgångar i vilken fysisk person har andelar, skall fattas av andelsinnehavarna.


§ 11    Vid tolkningstvist rörande dessa stadgar gäller styrelsens tolkning till dess medlemsmöte avgjort frågan.


§ 12    Klubben har ordningsregler för både hamnanläggning, skjullängor och hagen. Dessa ska vara publika och anslås på lämpliga ställen av styrelsen. Följande gäller för dessa:

Dokumentet ’Ordningsregler för Hamnanläggning rev 1.0’ från 2009-11-17 ska skrivas under av medlem vid inträde i klubben.
Dokumentet ’Ordningsregler för Båtskjul rev 1.0’ från 2009-11-17 ska skrivas under av medlem vid köp av skjul.
Dokumentet ’Ordningsregler för Hagen rev 1.0’ från 2009-11-17 ska skrivas under av medlem då båt förvaras i hagen.

    Medlem som inte följer dessa regler kan av styrelsen i enlighet med § 2 ovan uteslutas ur klubben.

 

UPPDATERING
FBK avser att uppdatera alla som hyr bryggplats eller äger ett skjul har kännedom om de ordnings och försäkringsregler som gäller.
Vi gjorde en uppdatering för några år sedan men fick få svar. (alltså ett misslyckande) men nu ska vi lyckas Du kommer att få 2st ex. av Ordningsregler för hamnen resp. ordningsregler för skjulen. Det ena behåller Du det andra lämnar eller skickar Du till undertecknad Utöver detta är alla skyldiga att ha båten ansvarsförsäkrad för att ha tillgång till FBK.s  nyttjanderättsområde. Även där måste du lämna eller skicka en kopia till undertecknad. Om Du inte vill skicka en kopia så uppge försäkringsbolag och telefonnummer samt båtens försäkringsnummer.
Denna gång kommer vi att vara mycket noggranna med att få in alla uppgifter.

Vi önskar få in dina uppgifter så snart som möjligt.
Dock senast när Du sjösätter.
Detta gör vi för att öka säkerheten och tryggheten för oss alla som har båt i FBK.s fina hamn.

Vaktstugan/bastun är klar!
Du som känner dig sugen på att ta en liten bastu är det bara att gå ner och se om det är ledigt.
Vi har bestämt att inte har någon bokning på bastun detta första år för att se om det fungerar. Dock har alltid nattvakten förut till stugan! På fredagar mellan 18.00-20.00 har Fagerviks bastuklubb förtur, vi tackar också för deras sponsring av bastuaggregatet.

Ordningsregler för vaktstugan / bastun.

  • Se till att det är städat när du går.
  • Lås efter dig.
  • Har du bastat, se till så att bastun är avstängd.
  • Bastun går EJ att hyra för fester.
  • Respektera om andra sitter där.
  • Nattvakten har alltid förut till stugan!Du kan hämta hem dokumenten och skriva ut det och sedan skicka det med underskrift till mig.

ORDNINGSREGLER FÖR BÅTSKJULEN
 
ORDNINGSREGLER FÖR HAGEN


ORDNINGSREGLER FÖR HAMNEN


Tack på förhand.
Tony Nordin
Grengatan 3
860 32 Fagervik    
tel.nr. 570141 el. 070-527 01 41   

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö