Senaste nytt

Årsmöte 19 nov kl 18.00

Kallelse till Årsmöte Fagerviks Båtklubb

 

Söndag 19 november kl 18.00 i klubbstugan

 

Välkommen till FBK årsmöte söndag 19 november kl 18.00 i klubbstugan. Var med och påverka hur båtklubben ska utvecklas kommande år. Som vanligt bjuder vi på kaffe och fikabröd.

 

 

Årsmötesagenda (enligt stadgarna § 6 Fagerviks Båtklubb):

1.            Val av ordförande för mötet

2.            Val av sekreterare för mötet

3.            Val av protokolljusterare tillika rösträknare

4.            Fråga om mötets behöriga utlysning

5.            Styrelsens verksamhetsberättelse

6.            Styrelsens ekonomiska berättelse

7.            Revisorernas berättelse

8.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.            Val av ordförande/kassör för styrelsen (växelvis vartannat år)

10.        Val av två (vartannat år tre) styrelse ledamöter för två år

11.        Val av två styrelsesuppleanter för ett år

12.        Val av två revisorer för ett år

13.        Val av revisorssuppleant för ett år

14.        Beslut om firmatecknare för klubben

15.        Val av övriga funktionärer varvid en sammankallande skall finnas inom varje kommitté

16.        Val av tre ledamöter i valberedningen

17.        Förslag som väckts av styrelsen (Förslag av större vikt skall vara upptaget i kallelsen till mötet)

18.        Inkomna motioner (Motion skall vara inlämnad till ordföranden senats 1:a oktober för behandling i styrelsen. Motion skall utdelas skriftligen till mötesdeltagarna).

19.        Fastställande av medlemsavgift

20.        Fastställande av medlemmars övriga avgifter

21.        Övriga frågor

 

Mvh

FBK

FBK NYHETSBREV

Svenska sjö